singletons-2.6: A framework for generating singleton types

Index - R

ReflData.Singletons.Decide, Data.Singletons.TH, Data.Singletons.CustomStar
RefutedData.Singletons.Decide, Data.Singletons.TH, Data.Singletons.CustomStar
RemData.Singletons.TypeLits
RemSym0Data.Singletons.TypeLits
RemSym1Data.Singletons.TypeLits
RemSym2Data.Singletons.TypeLits
ReplicateData.Singletons.Prelude.List, Data.Singletons.Prelude
ReplicateMData.Singletons.Prelude.Monad
ReplicateMSym0Data.Singletons.Prelude.Monad
ReplicateMSym1Data.Singletons.Prelude.Monad
ReplicateMSym2Data.Singletons.Prelude.Monad
ReplicateM_Data.Singletons.Prelude.Monad
ReplicateM_Sym0Data.Singletons.Prelude.Monad
ReplicateM_Sym1Data.Singletons.Prelude.Monad
ReplicateM_Sym2Data.Singletons.Prelude.Monad
ReplicateSym0Data.Singletons.Prelude.List, Data.Singletons.Prelude
ReplicateSym1Data.Singletons.Prelude.List, Data.Singletons.Prelude
ReplicateSym2Data.Singletons.Prelude.List, Data.Singletons.Prelude
ReturnData.Singletons.Prelude.Monad, Data.Singletons.Prelude
ReturnSym0Data.Singletons.Prelude.Monad, Data.Singletons.Prelude
ReturnSym1Data.Singletons.Prelude.Monad, Data.Singletons.Prelude
Reverse 
1 (Type/Class)Data.Singletons.Prelude.List, Data.Singletons.Prelude
2 (Type/Class)Data.Singletons.Prelude.List.NonEmpty
ReverseSym0 
1 (Type/Class)Data.Singletons.Prelude.List, Data.Singletons.Prelude
2 (Type/Class)Data.Singletons.Prelude.List.NonEmpty
ReverseSym1 
1 (Type/Class)Data.Singletons.Prelude.List, Data.Singletons.Prelude
2 (Type/Class)Data.Singletons.Prelude.List.NonEmpty
RightsData.Singletons.Prelude.Either
RightsSym0Data.Singletons.Prelude.Either
RightsSym1Data.Singletons.Prelude.Either
RightSym0Data.Singletons.Prelude.Either, Data.Singletons.Prelude
RightSym1Data.Singletons.Prelude.Either, Data.Singletons.Prelude
RunIdentityData.Singletons.Prelude.Identity
RunIdentitySym0Data.Singletons.Prelude.Identity
RunIdentitySym1Data.Singletons.Prelude.Identity