Strafunski-StrategyLib-5.0.0.5: Library for strategic programming