Strafunski-StrategyLib-5.0.0.5: Library for strategic programming

Index - -

-+Data.Generics.Strafunski.StrategyLib.StrategyInfix, Data.Generics.Strafunski.StrategyLib.StrategyLib