safeio-0.0.1.0: Write output to disk atomically

Index

syncFileSystem.IO.SafeWrite
withOutputFileSystem.IO.SafeWrite