gogol-storage-transfer-0.4.0: Google Storage Transfer SDK.