gi-gio-2.0.25: Gio bindings

Index - W

withManagedPtrGI.Gio
withManagedPtrListGI.Gio
withTextCStringGI.Gio
withTransientGI.Gio
wordToGFlagsGI.Gio
wrapBoxedGI.Gio
wrapGVariantPtrGI.Gio
wrapObjectGI.Gio
WrappedPtrGI.Gio
wrappedPtrCallocGI.Gio
wrappedPtrCopyGI.Gio
wrappedPtrFreeGI.Gio
wrapPtrGI.Gio
wrap_ActionEntryActivateFieldCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_ActionEntryChangeStateFieldCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_ActionGroupActionAddedCallbackGI.Gio.Interfaces.ActionGroup, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_ActionGroupActionEnabledChangedCallbackGI.Gio.Interfaces.ActionGroup, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_ActionGroupActionRemovedCallbackGI.Gio.Interfaces.ActionGroup, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_ActionGroupActionStateChangedCallbackGI.Gio.Interfaces.ActionGroup, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_AppInfoMonitorChangedCallbackGI.Gio.Objects.AppInfoMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_AppLaunchContextLaunchedCallbackGI.Gio.Objects.AppLaunchContext, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_AppLaunchContextLaunchFailedCallbackGI.Gio.Objects.AppLaunchContext, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_ApplicationActivateCallbackGI.Gio.Objects.Application, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_ApplicationCommandLineCallbackGI.Gio.Objects.Application, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_ApplicationHandleLocalOptionsCallbackGI.Gio.Objects.Application, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_ApplicationNameLostCallbackGI.Gio.Objects.Application, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_ApplicationOpenCallbackGI.Gio.Objects.Application, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_ApplicationShutdownCallbackGI.Gio.Objects.Application, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_ApplicationStartupCallbackGI.Gio.Objects.Application, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_AsyncReadyCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_BusAcquiredCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_BusNameAcquiredCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_BusNameAppearedCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_BusNameLostCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_BusNameVanishedCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_CancellableCancelledCallbackGI.Gio.Objects.Cancellable, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_CancellableSourceFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DatagramBasedSourceFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DBusAuthObserverAllowMechanismCallbackGI.Gio.Objects.DBusAuthObserver, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusAuthObserverAuthorizeAuthenticatedPeerCallbackGI.Gio.Objects.DBusAuthObserver, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusConnectionClosedCallbackGI.Gio.Objects.DBusConnection, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusInterfaceGetPropertyFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DBusInterfaceMethodCallFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DBusInterfaceSetPropertyFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DBusInterfaceSkeletonGAuthorizeMethodCallbackGI.Gio.Objects.DBusInterfaceSkeleton, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusMessageFilterFunctionGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DBusObjectInterfaceAddedCallbackGI.Gio.Interfaces.DBusObject, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DBusObjectInterfaceRemovedCallbackGI.Gio.Interfaces.DBusObject, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DBusObjectManagerClientInterfaceProxyPropertiesChangedCallbackGI.Gio.Objects.DBusObjectManagerClient, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusObjectManagerClientInterfaceProxySignalCallbackGI.Gio.Objects.DBusObjectManagerClient, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusObjectManagerInterfaceAddedCallbackGI.Gio.Interfaces.DBusObjectManager, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DBusObjectManagerInterfaceRemovedCallbackGI.Gio.Interfaces.DBusObjectManager, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DBusObjectManagerObjectAddedCallbackGI.Gio.Interfaces.DBusObjectManager, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DBusObjectManagerObjectRemovedCallbackGI.Gio.Interfaces.DBusObjectManager, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DBusObjectSkeletonAuthorizeMethodCallbackGI.Gio.Objects.DBusObjectSkeleton, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusProxyGPropertiesChangedCallbackGI.Gio.Objects.DBusProxy, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusProxyGSignalCallbackGI.Gio.Objects.DBusProxy, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusProxyTypeFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DBusServerNewConnectionCallbackGI.Gio.Objects.DBusServer, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_DBusSignalCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DBusSubtreeDispatchFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DBusSubtreeIntrospectFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DesktopAppLaunchCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_DriveChangedCallbackGI.Gio.Interfaces.Drive, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DriveDisconnectedCallbackGI.Gio.Interfaces.Drive, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DriveEjectButtonCallbackGI.Gio.Interfaces.Drive, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DriveStopButtonCallbackGI.Gio.Interfaces.Drive, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_DtlsConnectionAcceptCertificateCallbackGI.Gio.Interfaces.DtlsConnection, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_FileMeasureProgressCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_FileMonitorChangedCallbackGI.Gio.Objects.FileMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_FilenameCompleterGotCompletionDataCallbackGI.Gio.Objects.FilenameCompleter, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_FileProgressCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_FileReadMoreCallbackGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_IOSchedulerJobFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_ListModelItemsChangedCallbackGI.Gio.Interfaces.ListModel, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_MenuModelItemsChangedCallbackGI.Gio.Objects.MenuModel, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_MountChangedCallbackGI.Gio.Interfaces.Mount, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_MountOperationAbortedCallbackGI.Gio.Objects.MountOperation, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_MountOperationAskPasswordCallbackGI.Gio.Objects.MountOperation, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_MountOperationAskQuestionCallbackGI.Gio.Objects.MountOperation, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_MountOperationReplyCallbackGI.Gio.Objects.MountOperation, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_MountOperationShowProcessesCallbackGI.Gio.Objects.MountOperation, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_MountOperationShowUnmountProgressCallbackGI.Gio.Objects.MountOperation, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_MountPreUnmountCallbackGI.Gio.Interfaces.Mount, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_MountUnmountedCallbackGI.Gio.Interfaces.Mount, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_NetworkMonitorNetworkChangedCallbackGI.Gio.Interfaces.NetworkMonitor, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_PollableSourceFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_ReallocFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_ResolverReloadCallbackGI.Gio.Objects.Resolver, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SettingsBindGetMappingGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_SettingsBindSetMappingGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_SettingsChangedCallbackGI.Gio.Objects.Settings, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SettingsChangeEventCallbackGI.Gio.Objects.Settings, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SettingsGetMappingGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_SettingsWritableChangedCallbackGI.Gio.Objects.Settings, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SettingsWritableChangeEventCallbackGI.Gio.Objects.Settings, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SimpleActionActivateCallbackGI.Gio.Objects.SimpleAction, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SimpleActionChangeStateCallbackGI.Gio.Objects.SimpleAction, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SimpleAsyncThreadFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_SocketClientEventCallbackGI.Gio.Objects.SocketClient, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SocketListenerEventCallbackGI.Gio.Objects.SocketListener, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SocketServiceIncomingCallbackGI.Gio.Objects.SocketService, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_SocketSourceFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_TaskThreadFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_ThreadedSocketServiceRunCallbackGI.Gio.Objects.ThreadedSocketService, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_TlsConnectionAcceptCertificateCallbackGI.Gio.Objects.TlsConnection, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_UnixMountMonitorMountpointsChangedCallbackGI.Gio.Objects.UnixMountMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_UnixMountMonitorMountsChangedCallbackGI.Gio.Objects.UnixMountMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VfsFileLookupFuncGI.Gio.Callbacks, GI.Gio
wrap_VolumeChangedCallbackGI.Gio.Interfaces.Volume, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorDriveChangedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorDriveConnectedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorDriveDisconnectedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorDriveEjectButtonCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorDriveStopButtonCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorMountAddedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorMountChangedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorMountPreUnmountCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorMountRemovedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorVolumeAddedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorVolumeChangedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeMonitorVolumeRemovedCallbackGI.Gio.Objects.VolumeMonitor, GI.Gio.Objects, GI.Gio
wrap_VolumeRemovedCallbackGI.Gio.Interfaces.Volume, GI.Gio.Interfaces, GI.Gio