evdev-1.0.0.0: Bindings to libevdev

Safe HaskellNone
LanguageHaskell2010

Evdev.Codes

Documentation

data DeviceProperty Source #

Instances
Bounded DeviceProperty Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum DeviceProperty Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq DeviceProperty Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord DeviceProperty Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read DeviceProperty Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show DeviceProperty Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

data EventType Source #

data SyncEventType Source #

Instances
Bounded SyncEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum SyncEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq SyncEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord SyncEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read SyncEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show SyncEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

data Key Source #

Constructors

KeyReserved 
KeyEsc 
Key1 
Key2 
Key3 
Key4 
Key5 
Key6 
Key7 
Key8 
Key9 
Key0 
KeyMinus 
KeyEqual 
KeyBackspace 
KeyTab 
KeyQ 
KeyW 
KeyE 
KeyR 
KeyT 
KeyY 
KeyU 
KeyI 
KeyO 
KeyP 
KeyLeftbrace 
KeyRightbrace 
KeyEnter 
KeyLeftctrl 
KeyA 
KeyS 
KeyD 
KeyF 
KeyG 
KeyH 
KeyJ 
KeyK 
KeyL 
KeySemicolon 
KeyApostrophe 
KeyGrave 
KeyLeftshift 
KeyBackslash 
KeyZ 
KeyX 
KeyC 
KeyV 
KeyB 
KeyN 
KeyM 
KeyComma 
KeyDot 
KeySlash 
KeyRightshift 
KeyKpasterisk 
KeyLeftalt 
KeySpace 
KeyCapslock 
KeyF1 
KeyF2 
KeyF3 
KeyF4 
KeyF5 
KeyF6 
KeyF7 
KeyF8 
KeyF9 
KeyF10 
KeyNumlock 
KeyScrolllock 
KeyKp7 
KeyKp8 
KeyKp9 
KeyKpminus 
KeyKp4 
KeyKp5 
KeyKp6 
KeyKpplus 
KeyKp1 
KeyKp2 
KeyKp3 
KeyKp0 
KeyKpdot 
KeyZenkakuhankaku 
Key102nd 
KeyF11 
KeyF12 
KeyRo 
KeyKatakana 
KeyHiragana 
KeyHenkan 
KeyKatakanahiragana 
KeyMuhenkan 
KeyKpjpcomma 
KeyKpenter 
KeyRightctrl 
KeyKpslash 
KeySysrq 
KeyRightalt 
KeyLinefeed 
KeyHome 
KeyUp 
KeyPageup 
KeyLeft 
KeyRight 
KeyEnd 
KeyDown 
KeyPagedown 
KeyInsert 
KeyDelete 
KeyMacro 
KeyMute 
KeyVolumedown 
KeyVolumeup 
KeyPower 
KeyKpequal 
KeyKpplusminus 
KeyPause 
KeyScale 
KeyKpcomma 
KeyHangeul 
KeyHanguel 
KeyHanja 
KeyYen 
KeyLeftmeta 
KeyRightmeta 
KeyCompose 
KeyStop 
KeyAgain 
KeyProps 
KeyUndo 
KeyFront 
KeyCopy 
KeyOpen 
KeyPaste 
KeyFind 
KeyCut 
KeyHelp 
KeyMenu 
KeyCalc 
KeySetup 
KeySleep 
KeyWakeup 
KeyFile 
KeySendfile 
KeyDeletefile 
KeyXfer 
KeyProg1 
KeyProg2 
KeyWww 
KeyMsdos 
KeyCoffee 
KeyScreenlock 
KeyRotateDisplay 
KeyDirection 
KeyCyclewindows 
KeyMail 
KeyBookmarks 
KeyComputer 
KeyBack 
KeyForward 
KeyClosecd 
KeyEjectcd 
KeyEjectclosecd 
KeyNextsong 
KeyPlaypause 
KeyPrevioussong 
KeyStopcd 
KeyRecord 
KeyRewind 
KeyPhone 
KeyIso 
KeyConfig 
KeyHomepage 
KeyRefresh 
KeyExit 
KeyMove 
KeyEdit 
KeyScrollup 
KeyScrolldown 
KeyKpleftparen 
KeyKprightparen 
KeyNew 
KeyRedo 
KeyF13 
KeyF14 
KeyF15 
KeyF16 
KeyF17 
KeyF18 
KeyF19 
KeyF20 
KeyF21 
KeyF22 
KeyF23 
KeyF24 
KeyPlaycd 
KeyPausecd 
KeyProg3 
KeyProg4 
KeyDashboard 
KeySuspend 
KeyClose 
KeyPlay 
KeyFastforward 
KeyBassboost 
KeyPrint 
KeyHp 
KeyCamera 
KeySound 
KeyQuestion 
KeyEmail 
KeyChat 
KeySearch 
KeyConnect 
KeyFinance 
KeySport 
KeyShop 
KeyAlterase 
KeyCancel 
KeyBrightnessdown 
KeyBrightnessup 
KeyMedia 
KeySwitchvideomode 
KeyKbdillumtoggle 
KeyKbdillumdown 
KeyKbdillumup 
KeySend 
KeyReply 
KeyForwardmail 
KeySave 
KeyDocuments 
KeyBattery 
KeyBluetooth 
KeyWlan 
KeyUwb 
KeyUnknown 
KeyVideoNext 
KeyVideoPrev 
KeyBrightnessCycle 
KeyBrightnessAuto 
KeyBrightnessZero 
KeyDisplayOff 
KeyWwan 
KeyWimax 
KeyRfkill 
KeyMicmute 
BtnMisc 
Btn0 
Btn1 
Btn2 
Btn3 
Btn4 
Btn5 
Btn6 
Btn7 
Btn8 
Btn9 
BtnMouse 
BtnLeft 
BtnRight 
BtnMiddle 
BtnSide 
BtnExtra 
BtnForward 
BtnBack 
BtnTask 
BtnJoystick 
BtnTrigger 
BtnThumb 
BtnThumb2 
BtnTop 
BtnTop2 
BtnPinkie 
BtnBase 
BtnBase2 
BtnBase3 
BtnBase4 
BtnBase5 
BtnBase6 
BtnDead 
BtnGamepad 
BtnSouth 
BtnA 
BtnEast 
BtnB 
BtnC 
BtnNorth 
BtnX 
BtnWest 
BtnY 
BtnZ 
BtnTl 
BtnTr 
BtnTl2 
BtnTr2 
BtnSelect 
BtnStart 
BtnMode 
BtnThumbl 
BtnThumbr 
BtnDigi 
BtnToolPen 
BtnToolRubber 
BtnToolBrush 
BtnToolPencil 
BtnToolAirbrush 
BtnToolFinger 
BtnToolMouse 
BtnToolLens 
BtnToolQuinttap 
BtnTouch 
BtnStylus 
BtnStylus2 
BtnToolDoubletap 
BtnToolTripletap 
BtnToolQuadtap 
BtnWheel 
BtnGearDown 
BtnGearUp 
KeyOk 
KeySelect 
KeyGoto 
KeyClear 
KeyPower2 
KeyOption 
KeyInfo 
KeyTime 
KeyVendor 
KeyArchive 
KeyProgram 
KeyChannel 
KeyFavorites 
KeyEpg 
KeyPvr 
KeyMhp 
KeyLanguage 
KeyTitle 
KeySubtitle 
KeyAngle 
KeyZoom 
KeyMode 
KeyKeyboard 
KeyScreen 
KeyPc 
KeyTv 
KeyTv2 
KeyVcr 
KeyVcr2 
KeySat 
KeySat2 
KeyCd 
KeyTape 
KeyRadio 
KeyTuner 
KeyPlayer 
KeyText 
KeyDvd 
KeyAux 
KeyMp3 
KeyAudio 
KeyVideo 
KeyDirectory 
KeyList 
KeyMemo 
KeyCalendar 
KeyRed 
KeyGreen 
KeyYellow 
KeyBlue 
KeyChannelup 
KeyChanneldown 
KeyFirst 
KeyLast 
KeyAb 
KeyNext 
KeyRestart 
KeySlow 
KeyShuffle 
KeyBreak 
KeyPrevious 
KeyDigits 
KeyTeen 
KeyTwen 
KeyVideophone 
KeyGames 
KeyZoomin 
KeyZoomout 
KeyZoomreset 
KeyWordprocessor 
KeyEditor 
KeySpreadsheet 
KeyGraphicseditor 
KeyPresentation 
KeyDatabase 
KeyNews 
KeyVoicemail 
KeyAddressbook 
KeyMessenger 
KeyDisplaytoggle 
KeyBrightnessToggle 
KeySpellcheck 
KeyLogoff 
KeyDollar 
KeyEuro 
KeyFrameback 
KeyFrameforward 
KeyContextMenu 
KeyMediaRepeat 
Key10channelsup 
Key10channelsdown 
KeyImages 
KeyDelEol 
KeyDelEos 
KeyInsLine 
KeyDelLine 
KeyFn 
KeyFnEsc 
KeyFnF1 
KeyFnF2 
KeyFnF3 
KeyFnF4 
KeyFnF5 
KeyFnF6 
KeyFnF7 
KeyFnF8 
KeyFnF9 
KeyFnF10 
KeyFnF11 
KeyFnF12 
KeyFn1 
KeyFn2 
KeyFnD 
KeyFnE 
KeyFnF 
KeyFnS 
KeyFnB 
KeyBrlDot1 
KeyBrlDot2 
KeyBrlDot3 
KeyBrlDot4 
KeyBrlDot5 
KeyBrlDot6 
KeyBrlDot7 
KeyBrlDot8 
KeyBrlDot9 
KeyBrlDot10 
KeyNumeric0 
KeyNumeric1 
KeyNumeric2 
KeyNumeric3 
KeyNumeric4 
KeyNumeric5 
KeyNumeric6 
KeyNumeric7 
KeyNumeric8 
KeyNumeric9 
KeyNumericStar 
KeyNumericPound 
KeyNumericA 
KeyNumericB 
KeyNumericC 
KeyNumericD 
KeyCameraFocus 
KeyWpsButton 
KeyTouchpadToggle 
KeyTouchpadOn 
KeyTouchpadOff 
KeyCameraZoomin 
KeyCameraZoomout 
KeyCameraUp 
KeyCameraDown 
KeyCameraLeft 
KeyCameraRight 
KeyAttendantOn 
KeyAttendantOff 
KeyAttendantToggle 
KeyLightsToggle 
BtnDpadUp 
BtnDpadDown 
BtnDpadLeft 
BtnDpadRight 
KeyAlsToggle 
KeyButtonconfig 
KeyTaskmanager 
KeyJournal 
KeyControlpanel 
KeyAppselect 
KeyScreensaver 
KeyVoicecommand 
KeyBrightnessMin 
KeyBrightnessMax 
KeyKbdinputassistPrev 
KeyKbdinputassistNext 
KeyKbdinputassistPrevgroup 
KeyKbdinputassistNextgroup 
KeyKbdinputassistAccept 
KeyKbdinputassistCancel 
BtnTriggerHappy 
BtnTriggerHappy1 
BtnTriggerHappy2 
BtnTriggerHappy3 
BtnTriggerHappy4 
BtnTriggerHappy5 
BtnTriggerHappy6 
BtnTriggerHappy7 
BtnTriggerHappy8 
BtnTriggerHappy9 
BtnTriggerHappy10 
BtnTriggerHappy11 
BtnTriggerHappy12 
BtnTriggerHappy13 
BtnTriggerHappy14 
BtnTriggerHappy15 
BtnTriggerHappy16 
BtnTriggerHappy17 
BtnTriggerHappy18 
BtnTriggerHappy19 
BtnTriggerHappy20 
BtnTriggerHappy21 
BtnTriggerHappy22 
BtnTriggerHappy23 
BtnTriggerHappy24 
BtnTriggerHappy25 
BtnTriggerHappy26 
BtnTriggerHappy27 
BtnTriggerHappy28 
BtnTriggerHappy29 
BtnTriggerHappy30 
BtnTriggerHappy31 
BtnTriggerHappy32 
BtnTriggerHappy33 
BtnTriggerHappy34 
BtnTriggerHappy35 
BtnTriggerHappy36 
BtnTriggerHappy37 
BtnTriggerHappy38 
BtnTriggerHappy39 
BtnTriggerHappy40 
Instances
Bounded Key Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Methods

minBound :: Key #

maxBound :: Key #

Enum Key Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Methods

succ :: Key -> Key #

pred :: Key -> Key #

toEnum :: Int -> Key #

fromEnum :: Key -> Int #

enumFrom :: Key -> [Key] #

enumFromThen :: Key -> Key -> [Key] #

enumFromTo :: Key -> Key -> [Key] #

enumFromThenTo :: Key -> Key -> Key -> [Key] #

Eq Key Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Methods

(==) :: Key -> Key -> Bool #

(/=) :: Key -> Key -> Bool #

Ord Key Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Methods

compare :: Key -> Key -> Ordering #

(<) :: Key -> Key -> Bool #

(<=) :: Key -> Key -> Bool #

(>) :: Key -> Key -> Bool #

(>=) :: Key -> Key -> Bool #

max :: Key -> Key -> Key #

min :: Key -> Key -> Key #

Read Key Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show Key Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Methods

showsPrec :: Int -> Key -> ShowS #

show :: Key -> String #

showList :: [Key] -> ShowS #

data RelativeAxis Source #

Instances
Bounded RelativeAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum RelativeAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq RelativeAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord RelativeAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read RelativeAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show RelativeAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

data AbsoluteAxis Source #

Instances
Bounded AbsoluteAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum AbsoluteAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq AbsoluteAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord AbsoluteAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read AbsoluteAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show AbsoluteAxis Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

data SwitchEventType Source #

Instances
Bounded SwitchEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum SwitchEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq SwitchEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord SwitchEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read SwitchEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show SwitchEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

data MiscEventType Source #

Instances
Bounded MiscEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum MiscEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq MiscEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord MiscEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read MiscEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show MiscEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

data LEDEventType Source #

Instances
Bounded LEDEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum LEDEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq LEDEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord LEDEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read LEDEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show LEDEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

data RepeatEventType Source #

Constructors

RepDelay 
RepPeriod 
Instances
Bounded RepeatEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum RepeatEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq RepeatEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord RepeatEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read RepeatEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show RepeatEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

data SoundEventType Source #

Constructors

SndClick 
SndBell 
SndTone 
Instances
Bounded SoundEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Enum SoundEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Eq SoundEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Ord SoundEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Read SoundEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes

Show SoundEventType Source # 
Instance details

Defined in Evdev.Codes