coya-0.1: Coya monoids

Index

Coya 
1 (Type/Class)Coya
2 (Data Constructor)Coya
CoyaGroup 
1 (Type/Class)Coya
2 (Data Constructor)Coya
coyaGroupCoya
getCoyaCoya
getCoyaGroupCoya