DeprecatedTypeSynonym

type TypeSyn

type OtherTypeSyn