Safe HaskellSafe

DeprecatedTypeSynonym

Synopsis

Documentation

type TypeSyn = String #

Deprecated: TypeSyn

some documentation

type OtherTypeSyn = String #

Deprecated: OtherTypeSyn